Arapça Arapça Sözlük Lisanul Arab İbn Manzur لسان العرب

Arapça Arapça Sözlük Lisanul Arab İbn Manzur لسان العرب

Arapça Arapça Sözlük Lisanul Arab İbn Manzur لسان العرب

PDF SÖZLÜK YAZININ ALTINDA!

Arapça Arapça Sözlük Lisanul Arab İbn Manzur لسان العرب eserinin müellifi ibn Manzur eserinin giriş kısmında dönemindeki sözlüklerin yetersizliğinden bahsetmiş ve yeni bir arapça arapça sözlük yazma kararı vermiştir.

Bu hacimli eseri oluştururken kaynak olarak dönemindeki en meşhur sözlüklerden (ehẕîbü’l-luġa (Ezherî), el-Muḥkem (İbn Sîde), eṣ-Ṣıḥâḥ (Cevherî), et-Tenbîh ve’l-îżâḥ ʿammâ vaḳaʿa fi’ṣ-Ṣıḥâḥ (İbn Berrî) ve en-Nihâye (Mecdüddin İbnü’l-Esîr)) istifade etmiştir.

Bu eseri oluşturma sebebi olarak ta Kuran ve Hadis dili olan Arapçayı korumak olduğunu söylemiştir.

Lisanul Arab’ın Özellikleri:

 • Lisânü’l-ʿArab’da kelimeler “Ṣıḥaḥ” ekolüne göre tertip edilmiştir, kelime köklerinin son harfleri “bab”, ilk harfleri “fasıl” adıyla alfabetik olarak dizilmiştir.
 • Ortadaki harfler arasında da alfabetik sıra gözetilmiş, türemiş kelimeler ilgili kök altında yer almıştır. Buna göre köklerinin son harfi hemze olan kelimeler birinci bölümü, yâ olanlar da son bölümü oluşturmuştur.
 • Sözlükte kelimelerin anlamları âyet, hadis ve şiirden getirilmiş bol örneklerle (şevâhid) delillendirilmiştir.
 • Örneklerin sadece anlam yönü değil sarf, nahiv, itikadî, fıkhî ve ahlâkî yönleri üzerinde de durulmuş, yer yer değişik lehçelere temas edilmiştir.
 • Bazı şiir örneklerinin sadece Lisânü’l-ʿArab’da bulunması müellifin anılan beş temel kaynaktan başka eserlerden de yararlandığını göstermektedir.
 • Dil, tefsir, hadis, fıkıh, şahıs ve yer adları ile tarihî olaylar ve edebiyat tarihine dair verilen bilgiler Lisânü’l-ʿArab’a ansiklopedi niteliği kazandırmaktadır.
 • Sözlüğün kök ve türev olarak 80.000 kelime ihtiva ettiği söylenir.
 • Bilgisayarla yapılan sayıma göre eserde 6538 üçlü (sülâsî), 2548 dörtlü (rubâî) ve 187 beşli (humâsî) olmak üzere toplam 9273 kök kelime yer almaktadır (Ali Hilmî Mûsâ, s. 149).

Lisanül Arab’ın Eleştrilen Yönleri

 • Lisânü’l-ʿArab iç sıralamada bazan isimleri, bazan da fiilleri öne alması
 • Yararlandığı kaynaklardaki bir kısım kelime veya mânaları kaydetmemesi
 • Bazı kelime ve mânaları ihmal etmesi
 • Sadece Abbâsîler devrine kadarki edebî malzemeden faydalanılması, sonraki edebî ürünlerle halk ağzındaki kelimelere fasih kabul edilmediğinden yer verilmemesi gibi yönleriyle eleştirilmiştir (Hüseyin Nassâr, II, 571-572). (HULUSİ KILIÇ, “LİSÂNÜ’l-ARAB”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/lisanul-arab (05.03.2020).)

Bu hacimli sözlük ilk olarak Fâris eş-Şidyâk’ın tashihiyle 20 cilt halinde basılmıştır (Bulak 1299-1308), daha sonra defalarca basılmıştır.

Basıldıktan sonra bir çok bilim adamının dikkatini çeken eser bir çok alim tarafından üzerinde çalışma yapılan bir sözlük olmuştur. Sözlükteki hataların tashihine yönelik çalışmalar da yapılmıştır.

Arapça Arapça Sözlük Lisanul Arab İbn Manzur لسان العرب Online

Bu linkten Lisanul arab sözlüğünün online versiyonuna ulaşıp hızlı ve kolay bir şekilde istediğiniz kelimenin manasını öğrenebilirsiniz. Buraya Tıklayın

Arapça Arapça Sözlük
Arapça Arapça Sözlük

Arapça Arapça Sözlük Lisanul Arab İbn Manzur لسان العرب PDF

Arapça Arapça Sözlük Lisanul Arab İbn Manzur لسان العرب Sözlüğü indirmek için linkler aşağıdadır:

 التحميل المباشر:
المجلد الأول: أ – ب
المجلد الثاني: ت – ح
المجلد الثالث: خ – ذ
المجلد الرابع: را – رع
المجلد الخامس: رغ – ز
المجلد السادس: س – ش
المجلد السابع: ص – ظ
المجلد الثامن: ع – غ
المجلد التاسع: ف
المجلد العاشر: ق – ك
المجلد الحادي عشر: ل
المجلد الثاني عشر: م
المجلد الثالث عشر: ن – هـ
المجلد الرابع عشر: و ي ء – و ي ض
المجلد الخامس عشر: و ي ط – الألف اللينة
الواجهة
(نسخة للشاملة)

Online – Çevrimiçi Arapça Sözlükler

• Klasik Arapça için ilk gidilecek yer al-Bāḥith al-‘Arabī’dir ( http://www.baheth.info/ ) ve aşağıdaki sözlükler için Arapça kelimeye göre aranabilir:

İbn Manẓūr Lisān el-Arab (ö. 1311 CE); Maqāyyis al-lugha, Aḥmad ibn Fāris (ö. 1004); al-Siḥāḥ FI el-lugatu’l İsmail El Hammad el-Cevherî bölgesinin (D 1003’e.); el-Fârâzâbâdî’nin Qamūs el-muḥīṭ (ö. 1329); ve el-Hasan ibn Muḥammad al-Bağânî’nin el-‘Ubâb el-zâhiri (ö. 1252).

• Arapça web sitesi al-Ma’ānī ( http://www.almaany.com/ ) Arapça terimlerin Arapça tanımları için mükemmel bir kaynaktır.

• Arapça’dan İngilizceye, Edward Lane’in (1863) An Arabic-English Lexicon’un orijinal metni http://www.tyndalearchive.com/TABS/Lane/ adresinde çevrimiçi bir pdf olarak mevcuttur . Ayrıca archive.org ve http://www.studyquran.co.uk/LLhome.htm adresinden indirilebilir.

PDF olarak Arapça Sözlükler

• El-Fayrūzābādī en el-Kâmûs el-Muhit olan https://archive.org/details/QamusMuhit

• İbn Manzur en Lisânu’l-‘Arab olan https://archive.org/details/lisan.al.arab

• Al-aghānī’nin al-Takmila wa-al-dhayl’ı https://archive.org/details/TKMLH adresinde

• Al-Zabīdī’nın devasa Tāj al-‘arūs (Kuveyt versiyonu) https://archive.org/details/taga07 adresinde

• ayrıca bkz. Dozy, R. (1881) Supplement aux Dictionnaires Arabes. Leiden Brill. en http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6254645z

Arapça / İngilizce, İngilizce / Arapça vb.

• Baretto, Joseph (1804) Farsça ve Arap Dilleri Sözlüğü . Kalküta: S. Greenway, India Gazette Press. Cilt 2 https://archive.org/details/dictionaryofpers02barriala adresinde

• Johnson, Francis (1852) Bir Sözlük, Farsça, Arapça ve İngilizce . Londra: WH Allen. en https://archive.org/details/b22651366

• Penrice, John (1873) Kor-ân’ın Sözlüğü ve Sözlüğü. Londra: Henry S. King. en https://archive.org/details/bub_gb_QYwq3ylpv6kC

• Richardson, John (1810) A Vocabulary, Farsça, Arapça ve İngilizce ; Richardson sözlüğünün quarto baskısından kısaltılmış olarak https://archive.org/details/vocabularypersia00richiala adresinde

• Steingass, Francis Joseph (1882) İngilizce-Arapça Sözlük: Hem Gezginlerin hem de Öğrencilerin Kullanımı İçin. Londra: WH Allen and Co., https://archive.org/details/englisharabicdi00steigoog adresinde

• Steingass, Francis Joseph (1884) Öğrencinin Arapça-İngilizce Sözlüğü. Londra: Crosby, Lockwood ve Son, https://archive.org/details/cu31924026873194 adresinde

• Wehr, Hans (1960) Arapça-İngilizce Sözlük , https://archive.org/details/Arabic-englsihDictionary adresinde  pdf olarak mevcuttur.

• Wortabet, William Thomson  Arapça-İngilizce Sözlüğü , https://archive.org/details/WortabetsArabic-englishDictionary adresinde pdf olarak mevcuttur.

Arapça Lehçe Sözlükleri:

• Ben Sedirah, Belkassam (1910) Petit dictionnaire arabe-français de la langue parlée en Algérie, contenant les mots and les formules, dans les lettres and les actes judiciaires. Alger: Jourdan. en https://archive.org/details/petitdictionnair00abaluoft

• Biberstein-Kazimirski, Albert de (1860) Dictionnaire arabe-francais contenant toutes les racines de la langue arabe: leurs dérivés, tant dans l’idiome vulgaire que dans l’idiome littéral, ainsi que les dialectes d’Alger et de Maroc. Paris: Maisonneuve: Éditeurs pour les langues orientales, Européenes vd. en https://archive.org/details/dictionnairearab02bibeuoft

• Cameron, Donald Andreas (1892) Modern Mısır Arapçası İngilizce öğrencilerinin kullanımına yönelik Arapça-İngilizce kelime dağarcığı. Londra: Bernard Quaritch. en https://archive.org/details/arabicenglishvoc00cameuoft

• Crow, Francis Edward (1901) Arapça el kitabı. Suriye ve Filistin’e gelen ziyaretçilerin kullanımına yönelik, basitleştirilmiş bir dilbilgisi, kapsamlı bir İngilizce ve Arapça kelime haznesi ve diyaloglar içeren, Suriye lehçesinde konuşma dili el kitabı . Londra: Luzac ve co. en https://archive.org/details/arabicmanualcoll00crow 

• Hinds, Martin ve el-Said Badawi (1986) Mısır Arapçası Sözlüğü , https://archive.org/details/ADictionaryOfEgyptianArabicArabicEnglish adresinde pdf olarak mevcuttur.

• Landberg, Carlo (1901) Études sur les dialectes de l’Arabie méridionale. Ben: Ḥaḍramoūt. Leiden: Brill. en https://archive.org/details/tudessurlesdial00unkngoog

• Landberg, Carlo (1909) Études sur les dialectes de l’Arabie méridionale. Da ina. Leiden: Brill. https://archive.org/details/p2tudessurlesdia02landuoft

• Nishio, Tetsuo (1992) Jbāli kabilesinin (Güney Sina) Bedevi Arapça Lehçesinin Temel Kelime Dağarcığı. Tokyo: Asya ve Afrika Dilleri ve Kültürleri Çalışmaları Enstitüsü. https://archive.org/details/basicvocabularyo00nish

• Rhodokanakis, Nikolaus (1908) Der vulgärarabische Dialekt im Dofâr (Zfâr) . Viyana: Alfred Hölder. en https://archive.org/details/dervulgrarabis10rhod

Arapça Eş Anlamlılar Sözlüğü:

• İbn Kuteybe A dab al-kātib . Beyrut: Mu’assisa al-Risāla. en https://archive.org/details/tanmawia.com_15789

• İbn Sīda, Al-Mukhaṣṣāṣ. Beyrut: Dār al-Kütubü’l-İlmiyye. en https://archive.org/details/mukhsasmukhsas

• Khuwārizmī, Muḥammad ibn Aḥmad (1866-1903) Liber Mafâtîh al-olûm: kelime dağarcığını açıklar technica scienceiarum tam Arabum quam peregrinorum. G. Voten tarafından düzenlenmiştir. Lugduni Batavorum: Brill. [Arapça] https://archive.org/details/b29006247 adresinde

Özel Arapça Terimler:

• Damarî (1908) Ad-Damîrî’nin Hayât al-Hayvān (Zooloji Sözlüğü). ASG Jayakar tarafından çevrildi. Londra: Luzac. Cilt 2, Bölüm 1. https://archive.org/details/addamrsaytalaya00damgoog adresinde

• Damârî Ḥayât el-Seyvān ms. en https://al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m013645.pdf

• Fleury, V ve Muammad Souhlal (1915) L’arabe pratique ve l’usage des établissements d’instruction et des commerçants, ders, metin, gramer, sözdizimi, alıştırmalar, uygulama, konuşma, sözlükler, diksiyon reklamı. Alger: Jourdan. en https://archive.org/details/larabepratiqueet00fleuuoft

• Dozy, Renard (1845) Dictionnaire Détaillé des noms des vêtements chez les Arabes. Amsterdam: Jean Müller. en https://archive.org/details/dictionnairedt00dozyuoft

• Fonahn, A. (1922) Arapça ve Latin Anatomik Terminolojisi. Kristiania: Jacob Dybwad. en https://archive.org/details/arabiclatinanat00fona

• İbrāhīm, Receb (2002) al-Mu’jam al-‘Arabī l-asmā’ al-malābis. Kahire: Dār al-Mufāq. en https://archive.org/stream/FP56847/56847#page/n0/mode/2up

• Mu’jam muṣṭlaḥāt al-‘ulūm al-shar’īyya . Suudi Arabistan, 2017. Cilt. 1 https://archive.org/details/momsolshPDF adresinde

• Siddiqi, Abdussattar (1919) Çalışıyor über die Persischen Fremdwörter im klassischen Arabisch. Göttingen, Vandenhoeck. en https://archive.org/details/studienberdiep00sidd

• Yāqūt, Mu’jam al-buldan . en https://www.4shared.com

Arapça Metinleri Keşfetmek İçin Kaynaklar:

Arama çubuğuna “Arapça” koyarsanız, archive.org’da daha birçok kaynak mevcuttur. Arapça metinlerin pdf bağlantılarına ilişkin önemli kaynaklar aşağıdakileri içerir:

• Çevrimiçi Arap Koleksiyonları (NYU Aby Dhabi): http://dlib.nyu.edu/aco/

• 4shared.com: https://www.4shared.com/

• Medine Uluslararası Üniversite Dijital Kütüphanesi: http://dlibrary.mediu.edu

• al-Maktaba al-Shāmila: http://shamela.ws/

• Mawqa ‘al-ḍīyā’: http://www.aldhiaa.com/arabic/book.php?sort=all

• al-Mostafa: https://www.al-mostafa.com/

• Waqfeya: http://waqfeya.com/category.php?cid=6

Yazar: Yönetici

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir