Arapça Arapça Sözlük Lisanul Arab İbn Manzur لسان العرب

Arapça Arapça Sözlük Lisanul Arab İbn Manzur لسان العرب
Arapça Arapça Sözlük Lisanul Arab İbn Manzur لسان العرب

Arapça Arapça Sözlük Lisanul Arab İbn Manzur لسان العرب

Arapça Arapça Sözlük Lisanul Arab İbn Manzur لسان العرب eserinin müellifi ibn Manzur eserinin giriş kısmında dönemindeki sözlüklerin yetersizliğinden bahsetmiş ve yeni bir arapça arapça sözlük yazma kararı vermiştir.

Bu hacimli eseri oluştururken kaynak olarak dönemindeki en meşhur sözlüklerden (ehẕîbü’l-luġa (Ezherî), el-Muḥkem (İbn Sîde), eṣ-Ṣıḥâḥ (Cevherî), et-Tenbîh ve’l-îżâḥ ʿammâ vaḳaʿa fi’ṣ-Ṣıḥâḥ (İbn Berrî) ve en-Nihâye (Mecdüddin İbnü’l-Esîr)) istifade etmiştir.

Bu eseri oluşturma sebebi olarak ta Kuran ve Hadis dili olan Arapçayı korumak olduğunu söylemiştir.

Lisanul Arab’ın Özellikleri:

 • Lisânü’l-ʿArab’da kelimeler “Ṣıḥaḥ” ekolüne göre tertip edilmiştir, kelime köklerinin son harfleri “bab”, ilk harfleri “fasıl” adıyla alfabetik olarak dizilmiştir.
 • Ortadaki harfler arasında da alfabetik sıra gözetilmiş, türemiş kelimeler ilgili kök altında yer almıştır. Buna göre köklerinin son harfi hemze olan kelimeler birinci bölümü, yâ olanlar da son bölümü oluşturmuştur.
 • Sözlükte kelimelerin anlamları âyet, hadis ve şiirden getirilmiş bol örneklerle (şevâhid) delillendirilmiştir.
 • Örneklerin sadece anlam yönü değil sarf, nahiv, itikadî, fıkhî ve ahlâkî yönleri üzerinde de durulmuş, yer yer değişik lehçelere temas edilmiştir.
 • Bazı şiir örneklerinin sadece Lisânü’l-ʿArab’da bulunması müellifin anılan beş temel kaynaktan başka eserlerden de yararlandığını göstermektedir.
 • Dil, tefsir, hadis, fıkıh, şahıs ve yer adları ile tarihî olaylar ve edebiyat tarihine dair verilen bilgiler Lisânü’l-ʿArab’a ansiklopedi niteliği kazandırmaktadır.
 • Sözlüğün kök ve türev olarak 80.000 kelime ihtiva ettiği söylenir.
 • Bilgisayarla yapılan sayıma göre eserde 6538 üçlü (sülâsî), 2548 dörtlü (rubâî) ve 187 beşli (humâsî) olmak üzere toplam 9273 kök kelime yer almaktadır (Ali Hilmî Mûsâ, s. 149).

Lisanül Arab’ın Eleştrilen Yönleri

 • Lisânü’l-ʿArab iç sıralamada bazan isimleri, bazan da fiilleri öne alması
 • Yararlandığı kaynaklardaki bir kısım kelime veya mânaları kaydetmemesi
 • Bazı kelime ve mânaları ihmal etmesi
 • Sadece Abbâsîler devrine kadarki edebî malzemeden faydalanılması, sonraki edebî ürünlerle halk ağzındaki kelimelere fasih kabul edilmediğinden yer verilmemesi gibi yönleriyle eleştirilmiştir (Hüseyin Nassâr, II, 571-572). (HULUSİ KILIÇ, “LİSÂNÜ’l-ARAB”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/lisanul-arab (05.03.2020).)

Bu hacimli sözlük ilk olarak Fâris eş-Şidyâk’ın tashihiyle 20 cilt halinde basılmıştır (Bulak 1299-1308), daha sonra defalarca basılmıştır.

Basıldıktan sonra bir çok bilim adamının dikkatini çeken eser bir çok alim tarafından üzerinde çalışma yapılan bir sözlük olmuştur. Sözlükteki hataların tashihine yönelik çalışmalar da yapılmıştır.

Arapça Arapça Sözlük
Arapça Arapça Sözlük

Arapça Arapça Sözlük Lisanul Arab İbn Manzur لسان العرب PDF

Arapça Arapça Sözlük Lisanul Arab İbn Manzur لسان العرب Sözlüğü indirmek için linkler aşağıdadır:

 التحميل المباشر:
المجلد الأول: أ – ب
المجلد الثاني: ت – ح
المجلد الثالث: خ – ذ
المجلد الرابع: را – رع
المجلد الخامس: رغ – ز
المجلد السادس: س – ش
المجلد السابع: ص – ظ
المجلد الثامن: ع – غ
المجلد التاسع: ف
المجلد العاشر: ق – ك
المجلد الحادي عشر: ل
المجلد الثاني عشر: م
المجلد الثالث عشر: ن – هـ
المجلد الرابع عشر: و ي ء – و ي ض
المجلد الخامس عشر: و ي ط – الألف اللينة
الواجهة
(نسخة للشاملة)

Yazar: Yönetici

Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.