Son Yazılar
Anasayfa / Dualar / Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna

İçindekiler

Esmaül Hüsnaesmaül hüsna

Esmaül Hüsna; esmâ-i hüsnâ (el-esmâü’l-hüsnâ), Allah’ın en güzel isimleri anlamına gelir.

Bu aşağıdaki ayette açıkça beyan edilmiştir.

 O Allah ki; yaratan, yoktan var eden, şekil verendir. En güzel isimler Onundur.

Arapça okunuşu:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

Türkçe Okunuşu:

Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Haşr 24 Kelime Meali:

 1. huve allâhu : O Allah ki
 2. el hâliku : yaratan
 3. el bâriû : yokken var eden
 4. el musavviru : tasvir eden, şekil ve suret veren
 5. lehu : onun, onu
 6. el esmâu el husnâ : güzel isimler
 7. yusebbihu : tespih ederler
 8. lehu : onun, onu
 9. : şey(ler)
 10. fî es semâvâti : semalarda, göklerde var olan, bulunan
 11. ve el ardı : ve arz, yeryüzü, yer
 12. ve huve : ve o
 13. el azîzu : azîz olan, yüce olan
 14. el hakîmu : hakîm olan, hüküm ve hikmet sahibi

Bir başka ayette, en güzel isimlerin Allah’a ait olduğu belirtildikten sonra, “En güzel isimler Allah’ındır, artık O’na onunla (isimleri ile) dua ediniz!(el-A’raf, 180)  şeklinde ferman edilmiştir.

Allah hakkında sadece ayet ve hadislerde adı geçen ve kullanılmasına izin verilen isimler kullanılabilir. Bunun dışındakiler kullanılamaz.

esmaül hüsna

4 Maddede Esmaül Hüsna yı İnceleyelim

 1. Esmaül Hüsna ne demektir?

 2. Allahın 99 ismi ?

 3. Esmaül Hüsna ’nın fazileti ve sırları nelerdir?

 4. Esmaül Hüsna duası nasıl yapılır? 

Esmaül Hüsna ne demektir?

İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimelerinden oluşan esmâ-i hüsnâ (el-esmâü’l-hüsnâ) terkibi naslarda Allah’a nisbet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur’an’da geçen ilâhî isimler 100’den fazladır; muhtelif hadislerde Allah’a nisbet edilen başka isimler de mevcuttur. Esmâ-i hüsnâ terkibinin, geniş anlamıyla bunların hepsini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok doksan dokuz ismi içerdiği kabul edilir.

esmaül hüsna nedir

İnsanların büyük çoğunluğu kâinatın bir yaratıcı ve yöneticisinin bulunduğunu kabul etmekle birlikte madde özelliği taşımadığından O’nu duyularıyla idrak etmeleri mümkün değildir. Şu halde yaratıcı ancak kâinat ve insanla olan ilişkisi bakımından tanınabilir. Bundan dolayı esmâ-i hüsnâ bilgisi, Allah-âlem ilişkisine ışık tutması ve sonuçta Allah’ı tanıtması açısından önem taşımaktadır.

Mustafa Demirci (Tesbihat)

Allahın 99 İsmi

TİRMİZÎ RİVAYETİNDE YER ALIP YAYGINLIK KAZANAN
ESMÂ-i HÜSNÂNIN ALFABETİK SIRALANIŞI

1
ADL
العدلMutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyen
2
AFÜV
العفوّHiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden
3
ÂHİR
الآخرVarlığının sonu olmayan
4
ALÎ
العليّİzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın
5
ALÎM
العليمHakkıyla bilen
6
ALLAH
اللهVarlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan zâtın özel kapsamlı adı
7
AZÎM
العظيمZâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu
8
AZÎZ
العزيزYenilemeyen yegâne galip
9
BÂİS
الباعثÖlümden sonra dirilten
10
BÂKĪ
الباقيVarlığının sonu olmayan
11
BÂRİ’
البارئBir model olmaksızın canlıları yaratan
12
BÂSIT
الباسطRızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan
13
BASÎR
البصيرGören
14
BÂTIN
الباطنZâtının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli
15
BEDΑ
البديعEşi ve örneği olmayan, sanatkârane yaratan
16
BER
البرّİyilik eden, vaadini yerine getiren
17
CÂMİ‘
الجامعToplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlûkatı toplayan
18
CEBBÂR
الجبّارİradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren
19
CELÎL
الجليلAzamet sahibi
20
DÂR (Zâr)
الضارّZarar veren
21
EVVEL
الأوّلVarlığının başlangıcı olmayan
22
FETTÂH
الفتّاحİyilik kapılarını açan, hakemlik yapan
23
GAFFÂR
الغفّارDaima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan
24
GAFÛR
الغفورBütün günahları bağışlayan
25
GANÎ
الغنيّHer şeyden müstağni, kendi dışındaki her şey O’na muhtaç
26
HABÎR
الخبيرHer şeyin iç yüzünden haberdar olan
27
HÂDÎ
الهاديYol gösteren, murada erdiren
28
HÂFID
الخافضAlçaltan, zillete düşüren
29
HAFÎZ
الحفيظKoruyup gözeten ve dengede tutan
30
HAK
الحقّFiilen var olan, mevcudiyeti ve ulûhiyyeti gerçek olan
31
HAKEM
الحكمSon hükmü veren
32
HAKÎM
الحكيمBütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan
33
HÂLİK
الخالقTakdirine uygun bir şekilde yaratan
34
HALÎM
الحليمAcele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen
35
HAMÎD
الحميدÖvülmeye lâyık
36
HASÎB
الحسيبKullarına yeten, onları hesaba çeken
37
HAY
الحيّEbedî hayatla diri
38
KĀBIZ
القابضRızkı tutan, canlıların ruhunu alan
39
KĀDİR
القادرHer şeye gücü yeten, kudretli
40
KAHHÂR
القهّارYenilmeyen, yegâne galip
41
KAVÎ
القويّHer şeye gücü yeten, kudretli
42
KAYYÛM
القيّومHer şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare eden
43
KEBÎR
الكبيرZâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu
44
KERÎM
الكريمFazilet türlerinin hepsine sahip
45
KUDDÛS
القدّوسHer eksikten münezzeh
46
LATÎF
اللطيفYaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan
47
MÂCİD
الماجدŞanlı, şerefli
48
MÂLİKÜ’l-MÜLK
مالك الملكMülkün sahibi
49
MÂNİ‘
المانعDilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan
50
MECÎD
المجيدŞanlı, şerefli
51
MELİK
الملكGörünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi
52
METÎN
المتينHer şeye gücü yeten, kudretli
53
MUAHHİR
المؤخّرGeriye bırakan
54
MUĞNÎ
المغنيZenginlik verip tatmin eden
55
MUHSÎ
المحصيHer şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen
56
MUHYÎ
المحييCan veren
57
MUÎD
المعيدTekrar yaratan
58
MUİZ
المعزّYücelten, izzet ve şeref veren
59
MUKADDİM
المقدّمÖne alan
60
MUKĪT
المقيتBedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan
61
MUKSİT
المقسطAdaletle hükmeden
62
MUKTEDİR
المقتدرHer şeye gücü yeten, kudretli
63
MUSAVVİR
المصوّرŞekil ve özellik veren
64
MÜBDİ’
المبدئİlkin yaratan
65
MÜCÎB
المجيبDileklere karşılık veren
66
MÜHEYMİN
المهيمنKâinatın bütün işlerini gözetip yöneten
67
MÜ’MİN
المؤمنGüven veren, vaadine güvenilen
68
MÜMÎT
المميتÖldüren
69
MÜNTAKIM
المنتقمSuçluları cezalandıran
70
MÜTEÂLÎ
المتعاليİzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın
71
MÜTEKEBBİR
المتكبّرAzamet ve yüceliğini izhar eden
72
MÜZİL
المذلّAlçaltan, zillet veren
73
NÂFİ‘
النافعFayda veren
74
NÛR
النورNurlandıran, nur kaynağı
75
RÂFİ‘
الرافعYücelten, izzet ve şeref veren
76
RAHÎM
الرحيمBağışlayan, esirgeyen
77
RAHMÂN
الرحمنBağışlayan, esirgeyen
78
RAKĪB
الرقيبGözetleyip kontrol eden
79
RAÛF
الرؤفŞefkatli
80
REŞÎD
الرشيدBütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı, irşad edici
81
REZZÂK
الرزّاقBedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren
82
SABÛR
الصبورÇok sabırlı
83
SAMED
الصمدArzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu bir müstağni
84
SELÂM
السلامEsenlik veren
85
SEMİ‘
السميعİşiten
86
ŞEHÎD
الشهيدHer şeyi gözlemiş olarak bilen
87
ŞEKÛR
الشكورAz iyiliğe çok mükâfat veren
88
TEVVÂB
التوّابKullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden
89
VÂCİD
الواجدDilediğini dilediği zaman bulan bir müstağni
90
VÂHİD
الواحدBölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tek
91
VÂLÎ
الواليKâinata hâkim olup onu yöneten
92
VÂRİS
الوارثVarlığının sonu olmayan
93
VÂSİ‘
الواسعİlmi ve merhameti her şeyi kuşatan
94
VEDÛD
الودودÇok seven, çok sevilen
95
VEHHÂB
الوهّابKarşılık beklemeden bol bol veren
96
VEKÎL
الوكيلGüvenilip dayanılan
97
VELÎ
الوليّYardımcı ve dost
98
ZÂHİR
الظاهرVarlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilinin bulunması açısından âşikâr
99
ZÜ’l-CELÂLİ ve’l-İKRÂM
ذو الجلال والإكرامAzamet ve kerem sahibi

Esmaül Hüsna ’nın fazileti ve sırları nelerdir?

İlâhî isimlerin güzellikle nitelendirilmesinin sebepleri şöyle sıralamaktadır:
1- Esmâ-i Hüsnâ Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve kullarda saygı hissi uyandırır.
2- Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap kazandırır.
3- Kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder.
4- Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu için Esmâ-i Hüsnâ bilgisine sahip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır.
5- Esmâ-i Hüsnâ Allah için vâcip, câiz ve mümteni‘ olan sıfatları içermesi sebebiyle O’nun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkân verir. Fahreddin er-Râzî ise hüsnânın bu mânalarından Allah’a ait olanları zikretmekle yetinerek O’nun hakkında kullanılacak güzel kavramının kemal ve celâl niteliklerini dile getirdiğini ifade etmiştir.

Esmaül Hüsna duası nasıl yapılır?

“En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır..” (A’râf: 7/180)

Dua etmek isteyen kimse, isteklerine uygun manaya gelecek Allah’ın isimleriyle Cenab-ı Hakk’a dua etmelidir. Yani bela ve musibetten veya hastalıktan kurtulmak için bu durumlara uygun manadaki İlahi isimlerle dua edilmelidir. Mesela rızkın genişletilmesi, yani açlıktan ve geçim sıkıntısından kurtulmak isteniliyorsa “Er-Rezzak” ve “El-Kerîm” isimleri ile Allah Teala’ya dua edilmelidir. Günahların bağışlanması için “Er-Rahmân“, “Er-Rahîm” veya; “El-Ğafûr, El-Afüv” isimleriyle dua edilmelidir. Zâlimlerin ve İslâm düşmanlarının cezalandırılması için “El-Kahhâr” ve; “El-Müntakim” isimleriyle dua edilmelidir. Bu mübarek isimler dua kapısının anahtarı mesabesindedir. Dua bizden kabul etmek Allah’tandır.

 

Yazar: Yönetici

Yönetici

BU YAZI DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

cuma hutbe duası

Hutbe Duaları

Hutbe Duaları Cuma Hutbe duaları aşağıda sizlerle paylaşıma açılmıştır. Hutbe Duaları Pdf indirme linki de …

30 Yorumlar

 1. Avatar

  Esmaül Hüsna sen ne büyük bir bereket kapısısın.

 2. Avatar

  bereket hayır şifa muhabbet her şey bu isimlerde saklı

 3. Avatar

  Allah razı Olsun.

 4. Avatar

  Haşir suresinin son ayetlerinde Esma-ül-Hüsna var. Sık sık okumak gerek.

 5. Avatar

  Maşallah çok güzel

 6. Avatar

  Esmaül Hüsna sabah seher vaktinde okumanın veya dinlemenin tadı ve hazzı bir başka oluyor.

 7. Avatar

  Esmaül Hüsna Çalışmasının Pdf ve Word formatında linklerini bırakabilir misiniz lütfen?

 8. Avatar

  Esmaül Hüsna ve sırlarına ermek için bu zikirleri dilden düşürmemek lazım.
  Şifa istiyorsan Şafii
  Rızık istiyor isen Rezzak
  Aff istiyor san afüv
  İsimlerini dilinden düşürme.

 9. Avatar

  Kim yazdıysa eline sağlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.