Esmaül Hüsna

esmaül hüsnaesmaül hüsna

İçindekiler

Esmaül Hüsna

Esmaül Hüsna ne demektir?

Esmaül Hüsna (el-esmâü’l-hüsnâ) şeklinde de okunan esmaül hüsna, Allah’ın en güzel isimleri anlamına gelmektedir.

İsmin çoğulu olan esma ile “güzel, en güzel” anlamındaki hüsna kelimelerinden oluşan esmaül hüsna (el-esmâü’l-hüsnâ) terkibi Kuranda ve Hadislerde Allah’a nisbet edilen isimleri ifade eder.

Sadece Kur’an’da geçen ilâhî isimler 100’den fazladır; muhtelif hadislerde Allah’a nisbet edilen başka isimler de mevcuttur. Esmaül hüsna terkibinin, geniş anlamıyla bunların hepsini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok doksan dokuz ismi içerdiği kabul edilir. (BEKİR TOPALOĞLU, “ESMÂ-i HÜSN”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/esma-i-husna (06.08.2019).)

Kul bu isimleri öğrenerek Allah’ı tanır, O’nu sever ve gerçek kul olur. Kur’an’da, “En güzel isimler Allah’ındır. O hâlde O’na o güzel isimlerle dua edin…” (A‘râf, 7/180) buyrularak, esmaül hüsna ile dua ve niyazda bulunulması istenmiştir.

Esmül hüsna’nın birden fazla olması, işaret ettiği yüce zatın birden çok olduğu anlamına gelmez, bütün isimler o tek zata işaret ederler: “De ki: İster Allah deyin, ister Rahmân deyin, hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O’na aittir.(İsrâ, 17/110)

Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadislerinde, Yüce Allah’ın 99 ismi’nden söz ederek bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete gireceğini haber vermiştir (Buhârî, Da‘avât, 68; Tevhîd, 12; Müslim, Zikr, 2; Tirmizî, Da‘avât82).

Hadislerde geçen “saymak” ve “ezberlemek”  ile maksat Allah’ı güzel isimleriyle tanımak ve O’na iman, ibadet ve itaat etmektir. Allah’ın isimleri 99 ile sınırlı olmayıp bunların dışında başka isimleri de vardır. Söz konusu hadiste 99 sayısının zikredilmesi, sınırlama anlamında değil, bu isimlerin Allah’ın en meşhur isimleri olması sebebiyledir

Esmaül Hüsna, Allah’ın en güzel isimleri anlamına gelir.

Bu, aşağıdaki ayette açıkça beyan edilmiştir.

 O Allah ki; yaratan, yoktan var eden, şekil verendir. En güzel isimler Onundur.

Arapça okunuşu:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

Türkçe Okunuşu:

Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmaul husna, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardı) ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Haşr 24 Kelime Meali:

 1. huve allâhu : O Allah ki
 2. el hâliku : yaratan
 3. el bâriû : yokken var eden
 4. el musavviru : tasvir eden, şekil ve suret veren
 5. lehu : onun, onu
 6. el esmaül hüsna : güzel isimler
 7. yusebbihu : tespih ederler
 8. lehu : onun, onu
 9. : şey(ler)
 10. fî es semâvâti : semalarda, göklerde var olan, bulunan
 11. ve el ardı : ve arz, yeryüzü, yer
 12. ve huve : ve o
 13. el azîzu : azîz olan, yüce olan
 14. el hakîmu : hakîm olan, hüküm ve hikmet sahibi

Bir başka ayette, en güzel isimlerin Allah’a ait olduğu belirtildikten sonra, “En güzel isimler Allah’ındır, artık O’na onunla (isimleri ile) dua ediniz!(el-A’raf, 180)  şeklinde ferman edilmiştir.

Allah hakkında sadece ayet ve hadislerde adı geçen ve kullanılmasına izin verilen isimler kullanılabilir. Bunun dışındakiler kullanılamaz.

esmaül hüsna arapça
esmaül hüsna arapça

 

Esmaül Hüsna Nedir?

İsmin çoğulu olan esmâ ile “güzel, en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimelerinden oluşan esmâ-i hüsnâ (el-esmâü’l-hüsnâ) terkibi naslarda Allah’a nisbet edilen isimleri ifade eder. Sadece Kur’an’da geçen ilâhî isimler 100’den fazladır; muhtelif hadislerde Allah’a nisbet edilen başka isimler de mevcuttur. Esmâ-i hüsnâ terkibinin, geniş anlamıyla bunların hepsini kapsamakla birlikte terim olarak daha çok doksan dokuz ismi içerdiği kabul edilir.

esmaül hüsna türkçe
Esmaül Hüsna Türkçe

İnsanların büyük çoğunluğu kâinatın bir yaratıcı ve yöneticisinin bulunduğunu kabul etmekle birlikte madde özelliği taşımadığından O’nu duyularıyla idrak etmeleri mümkün değildir. Şu halde yaratıcı ancak kâinat ve insanla olan ilişkisi bakımından tanınabilir. Bundan dolayı esmâ-i hüsnâ bilgisi, Allah-âlem ilişkisine ışık tutması ve sonuçta Allah’ı tanıtması açısından önem taşımaktadır.

Mustafa Demirci (Tesbihat)

Esmaül Hüsnanın musiki ile beraber Mustafa Demirci tarafından okunması:

Alfabetik Esmaül Hüsna ‘nın  Sıralanışı ve Esmaül Hüsna Türkçe Karşılıkları

Tirmizî ve İbn Mâce’nin rivayet ettikleri hadiste bu doksan dokuz isim tek tek sayılmıştır. Alfabetik Esmaül Hüsna ve Türkçe Okunuşu ve Manaları tek sayfada işte burada:

1
ADL
العدل Mutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyen
2
AFÜV
العفوّ Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden
3
ÂHİR
الآخر Varlığının sonu olmayan
4
ALÎ
العليّ İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın
5
ALÎM
العليم Hakkıyla bilen
6
ALLAH
الله Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan zâtın özel kapsamlı adı
7
AZÎM
العظيم Zâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu
8
AZÎZ
العزيز Yenilemeyen yegâne galip
9
BÂİS
الباعث Ölümden sonra dirilten
10
BÂKĪ
الباقي Varlığının sonu olmayan
11
BÂRİ’
البارئ Bir model olmaksızın canlıları yaratan
12
BÂSIT
الباسط Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan
13
BASÎR
البصير Gören
14
BÂTIN
الباطن Zâtının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli
15
BEDΑ
البديع Eşi ve örneği olmayan, sanatkârane yaratan
16
BER
البرّ İyilik eden, vaadini yerine getiren
17
CÂMİ‘
الجامع Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlûkatı toplayan
18
CEBBÂR
الجبّار İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren
19
CELÎL
الجليل Azamet sahibi
20
DÂR (Zâr)
الضارّ Zarar veren
21
EVVEL
الأوّل Varlığının başlangıcı olmayan
22
FETTÂH
الفتّاح İyilik kapılarını açan, hakemlik yapan
23
GAFFÂR
الغفّار Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan
24
GAFÛR
الغفور Bütün günahları bağışlayan
25
GANÎ
الغنيّ Her şeyden müstağni, kendi dışındaki her şey O’na muhtaç
26
HABÎR
الخبير Her şeyin iç yüzünden haberdar olan
27
HÂDÎ
الهادي Yol gösteren, murada erdiren
28
HÂFID
الخافض Alçaltan, zillete düşüren
29
HAFÎZ
الحفيظ Koruyup gözeten ve dengede tutan
30
HAK
الحقّ Fiilen var olan, mevcudiyeti ve ulûhiyyeti gerçek olan
31
HAKEM
الحكم Son hükmü veren
32
HAKÎM
الحكيم Bütün emirleri ve işleri yerli yerinde olan
33
HÂLİK
الخالق Takdirine uygun bir şekilde yaratan
34
HALÎM
الحليم Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen
35
HAMÎD
الحميد Övülmeye lâyık
36
HASÎB
الحسيب Kullarına yeten, onları hesaba çeken
37
HAY
الحيّ Ebedî hayatla diri
38
KĀBIZ
القابض Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan
39
KĀDİR
القادر Her şeye gücü yeten, kudretli
40
KAHHÂR
القهّار Yenilmeyen, yegâne galip
41
KAVÎ
القويّ Her şeye gücü yeten, kudretli
42
KAYYÛM
القيّوم Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare eden
43
KEBÎR
الكبير Zâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılamayacak kadar ulu
44
KERÎM
الكريم Fazilet türlerinin hepsine sahip
45
KUDDÛS
القدّوس Her eksikten münezzeh
46
LATÎF
اللطيف Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan
47
MÂCİD
الماجد Şanlı, şerefli
48
MÂLİKÜ’l-MÜLK
مالك الملك Mülkün sahibi
49
MÂNİ‘
المانع Dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan
50
MECÎD
المجيد Şanlı, şerefli
51
MELİK
الملك Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi
52
METÎN
المتين Her şeye gücü yeten, kudretli
53
MUAHHİR
المؤخّر Geriye bırakan
54
MUĞNÎ
المغني Zenginlik verip tatmin eden
55
MUHSÎ
المحصي Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen
56
MUHYÎ
المحيي Can veren
57
MUÎD
المعيد Tekrar yaratan
58
MUİZ
المعزّ Yücelten, izzet ve şeref veren
59
MUKADDİM
المقدّم Öne alan
60
MUKĪT
المقيت Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan
61
MUKSİT
المقسط Adaletle hükmeden
62
MUKTEDİR
المقتدر Her şeye gücü yeten, kudretli
63
MUSAVVİR
المصوّر Şekil ve özellik veren
64
MÜBDİ’
المبدئ İlkin yaratan
65
MÜCÎB
المجيب Dileklere karşılık veren
66
MÜHEYMİN
المهيمن Kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten
67
MÜ’MİN
المؤمن Güven veren, vaadine güvenilen
68
MÜMÎT
المميت Öldüren
69
MÜNTAKIM
المنتقم Suçluları cezalandıran
70
MÜTEÂLÎ
المتعالي İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın
71
MÜTEKEBBİR
المتكبّر Azamet ve yüceliğini izhar eden
72
MÜZİL
المذلّ Alçaltan, zillet veren
73
NÂFİ‘
النافع Fayda veren
74
NÛR
النور Nurlandıran, nur kaynağı
75
RÂFİ‘
الرافع Yücelten, izzet ve şeref veren
76
RAHÎM
الرحيم Bağışlayan, esirgeyen
77
RAHMÂN
الرحمن Bağışlayan, esirgeyen
78
RAKĪB
الرقيب Gözetleyip kontrol eden
79
RAÛF
الرؤف Şefkatli
80
REŞÎD
الرشيد Bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı, irşad edici
81
REZZÂK
الرزّاق Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren
82
SABÛR
الصبور Çok sabırlı
83
SAMED
الصمد Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu bir müstağni
84
SELÂM
السلام Esenlik veren
85
SEMİ‘
السميع İşiten
86
ŞEHÎD
الشهيد Her şeyi gözlemiş olarak bilen
87
ŞEKÛR
الشكور Az iyiliğe çok mükâfat veren
88
TEVVÂB
التوّاب Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden
89
VÂCİD
الواجد Dilediğini dilediği zaman bulan bir müstağni
90
VÂHİD
الواحد Bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tek
91
VÂLÎ
الوالي Kâinata hâkim olup onu yöneten
92
VÂRİS
الوارث Varlığının sonu olmayan
93
VÂSİ‘
الواسع İlmi ve merhameti her şeyi kuşatan
94
VEDÛD
الودود Çok seven, çok sevilen
95
VEHHÂB
الوهّاب Karşılık beklemeden bol bol veren
96
VEKÎL
الوكيل Güvenilip dayanılan
97
VELÎ
الوليّ Yardımcı ve dost
98
ZÂHİR
الظاهر Varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilinin bulunması açısından âşikâr
99
ZÜ’l-CELÂLİ ve’l-İKRÂM
ذو الجلال والإكرام Azamet ve kerem sahibi

Esmaül Hüsna ’nın fazileti ve sırları nelerdir?

İlâhî isimlerin güzellikle nitelendirilmesinin sebepleri şöyle sıralamaktadır:
1- Esmaül Hüsna Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve kullarda saygı hissi uyandırır.
2- Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap kazandırır.
3- Kalplere huzur ve sükunet verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder.
4- Bilginin değeri bilinenin değerine bağlı bulunduğu ve bilinenlerin en şereflisi de Allah olduğu için Esmaül Hüsna bilgisine sahip olanlara bu bilgi meziyet ve şeref kazandırır.
5- Esmaül Hüsna Allah için vâcip, câiz ve mümteni olan sıfatları içermesi sebebiyle O’nun hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkân verir.Fahreddin er-Râzî ise hüsnanın bu mânalarından Allah’a ait olanları zikretmekle yetinerek O’nun hakkında kullanılacak güzel kavramının kemal ve celâl niteliklerini dile getirdiğini ifade etmiştir.

Esmaül Hüsna duası nasıl yapılır? Esmaül Hüsna İle Dua Örnekleri:

En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır..” (A’râf: 7/180)

Esmaül Hüsna İle dua etmek isteyen kimse, isteklerine uygun manaya gelecek Allah’ın isimleriyle Cenab-ı Hakk’a dua etmelidir. Yani bela ve musibetten veya hastalıktan kurtulmak için bu durumlara uygun manadaki İlahi isimlerle dua edilmelidir. Mesela rızkın genişletilmesi, yani açlıktan ve geçim sıkıntısından kurtulmak isteniliyorsa “Er-Rezzak” ve “El-Kerîm” isimleri ile Allah Teala’ya dua edilmelidir. Günahların bağışlanması için “Er-Rahmân“, “Er-Rahîm” veya; “El-Ğafûr, El-Afüv” isimleriyle dua edilmelidir. Zâlimlerin ve İslâm düşmanlarının cezalandırılması için “El-Kahhâr” ve; “El-Müntakim” isimleriyle dua edilmelidir. Bu mübarek isimler dua kapısının anahtarı mesabesindedir. Dua bizden kabul etmek Allah’tandır.

 

Yazar: Yönetici

34 Yorumlar

 1. İsmi Azam duası varmış dır?

 2. Çok sağolun.
  Sitenizden istifade ediyorum.
  İyi çalışmalar dilerim

 3. Allah ebeden razı olsun

 4. Adetliyken Esma-ül-Hüsna çekilebilir mi?

 5. Esmaül Hüsna sen ne büyük bir bereket kapısısın.

 6. bereket hayır şifa muhabbet her şey bu isimlerde saklı

 7. Allah razı Olsun.

 8. Haşir suresinin son ayetlerinde Esma-ül-Hüsna var. Sık sık okumak gerek.

 9. Maşallah çok güzel

 10. Esmaül Hüsna sabah seher vaktinde okumanın veya dinlemenin tadı ve hazzı bir başka oluyor.

 11. Esmaül Hüsna Çalışmasının Pdf ve Word formatında linklerini bırakabilir misiniz lütfen?

 12. Esmaül Hüsna ve sırlarına ermek için bu zikirleri dilden düşürmemek lazım.
  Şifa istiyorsan Şafii
  Rızık istiyor isen Rezzak
  Aff istiyor san afüv
  İsimlerini dilinden düşürme.

 13. Kim yazdıysa eline sağlık

 14. Esmaül Hüsna
  Mevlid kandiliniz mübarek olsun.
  İyi bir yazı olmuş.

 15. Esmaül Hüsna
  Kuddus’sün ya rab. Bütün eksiklikler den uzaksın ey Rabbimiz.

 16. pdf olarak esmaül hüsna yazısını indirebilmemiz için link verirseniz çok mutlu olurum.

 17. Emeğinize sağlık.
  Bu güzel isimler hürmetine Allah bütün hastalarımıza şifalar ihsan eylesin.
  Amin.

 18. Çok istifade ettik. Sağolun kaleminize sağlık.

 19. Allah’ın bir kulu

  Allah razı olsun. Esma-ül-Hüsna ve anlamları hep bir arada arıyordum. Burada buldum.
  Ödev için lazımdı.

 20. Esma-ül-Hüsnanın sırlarını okuyunca daha bir iştiyak geldi bana.
  Emeğinize sağlık.

 21. Esma-ül-Hüsna yazısının okudum. Çok istifadeli oldu sağolun.

 22. Her namazdan sonra okumaya gayret ediyorum.

 23. Emeğinize sağlık.

 24. Ya Rahim Merhamet et mazlumlara

 25. RAHMÂN
  الرحمن Bağışlayan, esirgeyen
  Allah’ım bizi bağışla rahmetinle muamele et.
  Amin

 26. İçim rahatlıyor esmaül hüsna okudukça

 27. darlık çekenler ya Rezzak ve ya Latif çeksinler

 28. Ya rahim bize merhamet et

 29. Maşallah

 30. Hüvellahüllezi lailahe illa hu lehül esmaül hüsna

 31. Allah’ın 99 ismi en güzel isimler Allah’ın dır
  Ya Rahman bize merhamet et.

 32. Esmaül Hüsna
  Maşallah

 33. Esmaül Hüsna içinde ismi azam olan Rahman ismi mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.