Kadınların Hayız ve Nifas Hallerinde Yapamayacakları Şeyler Nelerdir?

Kadınların Hayız ve Nifas Hallerinde Yapamayacakları Şeyler Nelerdir?

Hayız ve nifaslı kadınlar için bazı özel hükümler vardır. Bu hallerden biri kendisinde bulunan kadınlar;

1- Cinsel ilişkiye giremezler. Kur’an-ı Kerim’de: “Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, “O bir ezadır (rahatsızlıktır. ) Ay halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın…” buyrulmaktadır (Bakara, 2/222).

2- Namaz kılmaz, oruç tutmazlar. Çünkü Hz. Peygamber bu durumdaki kadınların oruç tutmayacaklarını ve namaz kılmayacaklarını bildirmiştir (Buhârî, Hayz, 1). Bu konuda müçtehitler görüş birliği içindedirler. Hayız ve nifas hallerinde kılınmayan namazlar daha sonra kaza edilmez; bu hallerde tutulmayan Ramazan oruçları ise kaza edilir. Hz. Âişe, (r.a.) hayız hali sona eren kadının namazlarını kaza edip etmeyeceğini soran bir kadına “Rasûlüllah zamanında ay halinden çıktığımızda bize oruçları kaza etmemiz emredilir, namazları kaza etmemiz ise emredilmezdi” cevabını vermiştir (Müslim, Hayz 15).

3- Hayız ve nifas halindeki kadınlar, Kâbe’yi tavaf edemezler. Hz. Peygamber (s.a.s.) ay hali sebebi ile hac yapamayacağından endişe ederek ağlayan Hz. Âişe’ye (r.a.) “Kâbe’yi tavaf etmek dışında, hacc edenlerin yaptığı her şeyi yap” buyurmuştur (Buhârî, Hayz, 1).

4- Özel hallerinde kadınların Kur’an okuyamayacaklarına dair açık bir nas bulunmadığından, âdet gören veya lohusa olan kadınların Kur’an-ı Kerim’i okumaları konusunda İslâm bilginleri farklı görüşler ortaya koymuşlardır.

Hanefî ve Şafiîlere göre hayızlı ve lohusa kadınlar, dua kastıyla dua anlamı içeren ayetler dışında Kur’an okuyamazlar (Serahsî, Mebsût, Dâru’l-Marife, ts. , III, 151-152; Şirbînî, Muğnî’lMuhtâc, Beyrut, 1418/1997, I, 120-121, 172).

İmam Mâlik’ten gelen bir rivayete göre hayızlı veya lohusa olan kadınlar el sürmeden ezbere veya yüzünden Kur’an-ı Kerim’i okuyabilirler (Abderî, et-Tâcü ve’l-iklîl, Beyrut, 1398, I, 375).

İmam Mâlik bu durumdaki öğretici ve öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’i tutmalarını da öğretme ve öğrenme zaruretine binaen câiz görmüştür (Düsûkî, Haşiye ale’şŞerhi’l-kebîr, Beyrut, ts. , I, 174).

Yazar: Yönetici

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.