petgamberlerin görevleri nelerdir

Peygamberlerin Görevleri Nelerdir

Peygamberin görevleri nelerdir:

 • Peygamberler en doğru bir şekilde insanlara Allah’ı tanıtmışlar,
 • İnanç esaslarını, ibadet şekillerini öğretmişlerdir.
 • Dinî hükümleri ve güzel ahlâk ilkelerini açıklamışlar,
 • Kendileri de söylediklerini yaparak insanlara örnek olmuşlardır.
 • Peygamberler, Allah’ın emirlerini yapanları cennetle müjdelemişler,
 • Yapmayanların ise cehennem azabı ile cezalandırılacaklarını haber vermişlerdir.
Bu yazımızda Peygamberlikten ve Peygamberin görevlerinden söz etmek istiyoruz.

İnsanoğlu yeryüzünde Allah’ın hükümlerini yürütmekle görevli üstün bir yaratıktır. Allah Teâlâ onu yeryüzüne gönderdiğinde yalnız bırakmadı, zaman zaman gönderdiği Peygamberlerle onu destekledi, görev ve sorumluluklarını kendisine hatırlattı. Bu, Allah’ın insanlara olan lütuflarından biridir. Kur’an-ı Kerim Peygamberimizin gönderilmesiyle ilgili olarak bu hususu hatırlatırken şöyle diyor:

“Andolsun ki, içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, kendilerini (inkar ve kötülüklerden) arındıran, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle, Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.”

Peygamberlik Nedir?

Peygamber Farsça bir kelime olup, Allah ile insanlar arasında elçilik görevini ifade eden bir kavramdır. Bu görev kendisine verilen kimseye Peygamber denir. Arapçada Peygamberlik, Risalet ve Nübüvvet; Resûl ve Nebi kelimeleriyle ifade edilir. Resûl ile Nebi arasında şöyle bir fark vardır: Kendisine kitap indirilen Peygambere Resûl; kendisine kitap indirilmeyip kendisinden önceki Peygamberlere indirilen kitaplarla amel eden Peygambere nebî denir. Bu tarife göre her resûl, aynı zamanda nebî’dir, fakat her nebî resûl değildir.

O halde Peygamber, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ eden seçkin insan demektir.

Peygamberlerin Görevleri Nelerdir?

Peygamberler Allah ile insanlar arasında elçi olarak görevlendirilen kimselerdir. İki önemli görevleri vardır:

 • Birincisi, Allah’ın mesajını insanlara duyurmaktır. Peygamberlerde bulunması gerekli niteliklerden birisi, bu tebliğdir. Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimize hitaben şöyle buyuruluyor:

“Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun.”
Peygamber tebliğ görevini yapınca sorumluluktan kurtulmuş olur. Tebliğ kendilerine ulaşan kimselerin tebliğ edilen hususları yapmamalarından peygamber sorumlu olmaz. Çünkü O, görevini yapmıştır. Sorumluluk, kendilerine bildirilen hususları yapmayanlara yönelir.

 • Peygamberlerin ikinci görevi, insanlara duyurmak üzere kendisine inen âyetleri açıklamaktır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de:

“İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için sana bu Kur’an-ı indir– dik. Umulur ki düşünüp anlarlar.”
Kur’an-ı Kerim âyetlerini bize tebliğ eden Peygamberimizdir. O’nun Kur’an-ı Kerim âyetleri ile ilgili yaptığı açıklamaları bir başkasının açıklamalarıyla karıştırmamalıdır. Çünkü Allah ona böyle bir yetki verdiğini bu âyet-i kerime’de bildirmektedir. Bunun iyi anlaşılabilmesi için bir örnek vermek yararlı olacaktır.

Ayet-i Kerime’de ayrıca zekât verin buyuruluyor. Zekâtın verileceği yerler başka bir âyet-i kerime’de bildiriliyor ise de hangi mallardan ne miktar verileceği açıklanmıyor. Bu detaylar Peygamberimiz tarafından açıklanmış ve onun tarafından öğretilmiştir.

İşte Peygamberimiz kendisine inen âyet-i kerimeleri açıklar ve nasıl anlaşılması ve hayata geçirilmesi gerektiğini öğretirdi. Çünkü onun görevlerinden birisi bu idi.

Bundan şunu anlamamız gerekiyor: Peygamberimizin Kur’an’ı Kerim âyetleri ile ilgili açıklamalarını ve sünnetini göz ardı edemeyiz. Bu konudaki, Kur’an-ı Kerim bize yeter başka birşeye ihtiyacımız yoktur sözü bir değer taşımaz. Çünkü Kur’an-ı Kerim Peygamberi örnek almamızı, ona uymamızı ve Allah’a itaat yanında O’na da itaat etmemizi emrediyor.

Peygamberler Hakkında soru cevaplı kısa bilgiler:

 • Peygamber kimdir?
  Allah tarafından seçilmiştir. Vahiy yoluyla aldığı emir ve yasakları insanlara bildirerek onları doğruya, ahlâka, fazilete, ilme yönlendirir. Bu konuda örnek olmakla vazifeli, üstün ahlâk sahibi kimsedir.
 • Resul ne demektir?
  Kendisine yeni bir kitap gönderilen peygamber demektir. Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Hazreti İsa (aleyhisselam) gibi.
 • Nebi ne demektir?
  Kendisine bir kitap gönderilmeyen, kendinden önceki peygambere gönderilen kitaplarla tebliğ yapan peygamberlere denir Hazreti Nuh (aleyhisselam) ve Hazreti İsmail (aleyhisselam) gibi.
 • Peygamberliğin işareti nedir?
  Mucizedir.
 • Mucize nedir?
  Peygamberlerin peygamber olduklarını ispat etmek için Allah’ın yardımı ile gösterdikleri, diğer insanların yapamayacakları olağanüstü olaylardır. Peygamberimiz’in parmaklarından su akıtması, Hazreti Musa’nın (aleyhisselam) asasıyla denizi yarıp yol açması gibi.
 • Keramet nedir?
  Peygamberlere tâbi olan Allah dostlarının gösterdikleri olağanüstü olaylardır.
 • Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) büyük mucizelerinden üç tanesini söyleyiniz?
  1. Kur’an’ı Kerim: Kıyamete kadar devam edecek bir mucize.
  2. Şakk-ı Kamer: Eli ile ayı ikiye ayırması.
  3. İsra ve Miraç: Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) bir gece Mescid-i Haram’dan alınıp Kudüs’teki Mescid’i Aksâ’ya götürülmesi (İsra), oradan da göklere yükselmesi (Miraç).
 • İsteyen her kişi peygamber olabilir mi?
  Peygamberlik, Allah vergisidir. Çalışmakla elde edilemez.
 • Peygamberlerde bulunması gereken özellikler nelerdir?
  Peygamberlerde bulunması gereken özellikler: Sıdk, Emanet, Tebliğ, İsmet, Fetanet.
 • Sıdk ne demektir?
  Peygamberlerin sözlerinde ve işlerinde en doğru olmalarıdır.
 • Emanet ne demektir?
  Peygamberlerin en güvenilir kimseler olmalarıdır.
 • Tebliğ ne demektir?
  Peygamberlerin ilahî emirleri insanlara dosdoğru olarak bildirmeleridir.
 • İsmet ne demektir?
  Peygamberlerin günahsız olmalarıdır.
 • Fetanet ne demektir?
  Peygamberlerin en akıllı ve en zeki kimseler olmalarıdır.
 • İlk peygamber kimdir?
  İlk peygamber Hazreti Âdem’dir (aleyhisselam).
 • Son peygamber kimdir?
  Son peygamber Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’dir.
 • Biz kimin ümmetiyiz?
  Biz, bütün peygamberlere inanıyoruz, ama Hazreti Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyiz.
 • İnsanlığın yaradılışından bu yana kaç peygamber gelmiştir?
  Kur’an’ın bildirdiğine göre insanlığın yaratılışından bugüne kadar peygamber gönderilmeyen hiçbir topluluk yoktur. 124 bin peygamber gönderildiği ile ilgili rivayetler vardır, ama asıl sayıyı ancak Allah bilir.
 • Kur’an’da kaç peygamber ismi geçmektedir?
  Kur’an’da 25 peygamber ismi geçmektedir.
 • Kur’an’da ismi geçen peygamberler hangileridir?
  Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyasa, Yunus, Zulkif, Zekeriyya, Yahya, İsa (aleyhimesselam) ve Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem).
 • Hangi peygamber ümmetini 950 sene Hakk’a davet etmiştir?
  Hazreti Nuh (aleyhisselam).
 • Hangi peygamber Hızır (aleyhisselam) ile yolculuk yapmıştır?
  Hazreti Musa (aleyhisselam).
 • Firavun’un sarayında büyüyen peygamber kimdir?
  Hazreti Musa (aleyhisselam)’dır.
 • Hazreti Musa (aleyhisselam)’in en meşhur mucizesi nedir?
  Elindeki asasını yere bıraktığında ejderha olmasıdır.
 • Hangi peygamber ateşe atıldığı halde ateş onu yakmamıştır?
  Hazreti İbrahim (aleyhisselam)
 • Hazreti İbrahim (aleyhisselam)11 ateşe kim attırmıştır?
  Nemrut.
 • Mekke’ deki mübarek zemzem suyu hangi peygamberin vesilesiyle çıkmıştır?
  Hazreti İsmail (aleyhisselam).
 • Hazreti İbrahim’in (aleyhisselam) peygamber olan iki oğlunun isimleri nelerdir?
  Hazreti İsmail (aleyhisselam) ile Hazreti İshak (aleyhisselam)’dır.
 • Ömrü boyunca bir gün oruç tutup bir gün tutmayan peygamber hangisidir?
  Hazreti Davud (aleyhisselam).
 • Kardeşleri tarafından öldürülmek istenen ve kuyuya atılan peygamber hangisidir?
  Hazreti Yusuf (aleyhisselam).
 • Hayvanların dilinden konuşabilen peygamber hangisidir?
  Hazreti Süleyman (aleyhisselam).
 • Denize atılan hangi peygamberi balık yutup karaya çıkardı?
  Hazreti Yunus’u (aleyhisselam).
 • Yahudiler tarafından testere ile kesilerek şehit edilen peygamber hangisidir?
  Hazreti Zekeriyya (aleyhisselam).
 • Anasız ve babasız yaratılan peygamber hangisidir?
  Hazreti Âdem (aleyhisselam).
 • Babasız dünyaya gelen peygamber hangisidir?
  Hazreti İsa (aleyhisselam).
 • Daha beşikte iken konuşan peygamber kimdir?
  Hazreti İsa (aleyhisselam)’dır.
 • Kur’anı Kerim’de adları geçtiği hâlde peygamber olup olmadıkları belli olmayan kişiler kimlerdir?
  Üzeyir, Lokman, Zülkarneyn.
 • Ümmet ne demektir?
  Aynı peygambere inanıp onunn yolunda yürüyen insanların tümüdür.
 • Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği ana esaslar nelerdir?
  1. Dini korumak.
  2. Aklı korumak.
  3. Nesli korumak.
  4. Malı korumak.
  5. Canı korumak

Yazar: Yönetici

Bir yorum

 1. Peygamberlerin görevleri nelerdir
  Bizim gibi yoldan çıkmış toplulukları hidayete erdirmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.